Ewa Lewszuk

Kancelaria Radcy Prawnego

U nas każdy Klient jest wyjątkowy

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz - w zakresie określonym przepisami ustawy o radcach prawnych - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Obsługa prawna obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów, windykację należności, zastępstwo procesowe przed sądami, w tym sądami polubownymi, występowanie w imieniu Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami egzekucyjnymi. Usługi prawne oferowane przez naszą kancelarię prawną opierać się zarówno na doraźnych prawnych poradach, jak i kompleksowej obsłudze prawnej.

W zakresie świadczonej pomocy prawnej Kancelaria specjalizuje się w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

Prawo gospodarcze

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • prowadzenie negocjacji, sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów handlowych,
 • przygotowywanie regulaminów, wzorców umów oraz ogólnych warunków umów,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych prowadzonych we wszelkich sprawach wynikających z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • windykację należności.

Prawo korporacyjne

Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną spółek handlowych, w tym spółek publicznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń, fundacji i innych przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:

 • powstawania podmiotów gospodarczych, poprzez sporządzanie wszelkich aktów i dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego związanych z powstawaniem i rejestracją (w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym) spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, wypełniamy formularze KRS i druki KRS wymagane przy wpisie do KRS,
 • funkcjonowania przedsiębiorców, w tym przygotowywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • podziału, łączenia i przekształcania spółek, w tym przeprowadzanie badań prawnych (audytów) spółek handlowych poprzedzających fuzje,
 • likwidacji podmiotów gospodarczych po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywania opinii prawnych i dokumentów związanych z wypełnianiem obowiązków nałożonych prawem na spółki publiczne, w tym przygotowywania projektów raportów bieżących, okresowych i komunikatów dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Prawo administracyjne

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje sporządzanie opinii prawnych, wystąpień i wniosków do organów administracyjnych, a także reprezentowanie klientów w toku postępowania administracyjnego.

Prawo mediów

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w branży medialnej i reklamowej. Klientami kancelarii są m.in. nadawcy radiowi, producenci filmowi i agencje reklamowe. Prawnicy kancelarii posiadają także doświadczenie w obsłudze wydawnictw prasowych.

W zakresie radiofonii i telewizji świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • reprezentowanie klientów w postępowaniu o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
 • kompleksowa obsługa prawna (Warszawa) nadawców radiowych i telewizyjnych, operatorów telewizji kablowej, producentów filmowych, z uwzględnieniem specyficznych uregulowań prawnych.

Reklama, promocja i marketing, gry losowe, konkursy promocyjne

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • przygotowywanie regulaminów gier losowych i konkursów promocyjnych,
 • przygotowywanie umów sponsorskich, związanych z organizowaniem konkursów i gier losowych,
 • udział w opracowywaniu strategii promocyjnych w zakresie ich zgodności z prawem, w szczególności z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • nadzór nad organizacją gier losowych,
 • opiniowanie reklam i kampanii reklamowych w zakresie ich zgodności z prawem, w tym w aspekcie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawo autorskie

W zakresie spraw związanych z prawami na dobrach niematerialnych Kancelaria świadczy pomoc prawną:

 • twórcom oraz nabywcom autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, m.in. w zakresie sporządzania umów przeniesienia praw autorskich, umów licencyjnych,
 • producentom filmowym,
 • nadawcom radiowym.

Prawo pracy

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • sporządzanie wszelkich umów i dokumentów określonych przepisami prawa pracy, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • przygotowywanie umów agencyjnych, umów zlecenia i umów o dzieło,
 • reprezentowanie w sprawach sądowych zarówno pracodawców jak i pracowników.

Prawo farmaceutyczne

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów działających w branży farmaceutycznej. Świadczona pomoc prawna uwzględnia specyficzne uregulowania dla tej branży wynikające z przepisów prawa farmaceutycznego, m.in. w zakresie reklamy produktów leczniczych, obrotu produktami leczniczymi, czy prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych.

Prawo obrotu nieruchomości

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie spraw związanych z rynkiem nieruchomości obejmuje m.in.:

 • udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości lokalowych na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • opiniowanie umów z zakresu prawa rzeczowego, w tym tzw. "umów developerskich",
 • opiniowanie długoterminowych umów kredytowych, zawartych w celu sfinansowania nabycia nieruchomości,
 • pomoc w dochodzeniu przez klientów roszczeń wynikających z zawartych umów developerskich, w tym zastępstwo procesowe w powyższych sprawach.

Prawo konkurencji

Świadczymy pomoc prawną w zakresie uregulowanym przepisami:

 • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (udzielanie porad i konsultacji prawnych, reprezentowanie Klientów w negocjacjach i przed Sądem),
 • o ochronie konkurencji i konsumentów (występowanie w imieniu Klientów do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców, reprezentowanie Klientów w postępowaniach antymonopolowych).